۰۵شهریور/۹۴
download (1)

چگونه موسیقی با عدم تمرکز و توجه در کودکان مبارزه می کند؟

Continue reading

۰۲شهریور/۹۴
a6aardvark_5002017_ver1.0_640_480

کودکمان تصمیم گرفته ساز دیگری بزند،آیا با تصمیم او موافقت کنیم؟

Continue reading

۳۰مرداد/۹۴
Happy-Beats-crop-e1414152600666

ایده هایی از اساتید موسیقی دررابطه با تمرین موسیقی کودکان در منزل

Continue reading